NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Všechny návštěvy v areálu Dětského domova Horšovský Týn jsou povinny řídit se tímto návštěvním řádem.

  1. Návštěva je povinna ohlásit se v období od 7.00 do 15.30 hodin v kanceláři DD, mimo uvedený čas popř. v době nepřítomnosti příslušných pracovníků v kanceláři je povinna návštěva ohlásit se u některého z přítomných dospělých pracovníků, přitom sdělí účel návštěvy.
  2. Návštěva je povinna respektovat pokyny pracovníka DD, který návštěvu přijal, a musí se těmito pokyny řídit.
  3. Pracovník DD, který návštěvu přijal, je oprávněn návštěvu z areálu DD vykázat v případě, že by chování návštěvy jakkoli narušovalo práci zaměstnanců DD a působilo negativně zejména na výchovu dětí ( vulgární vyjadřování, agresivita, zasahování do výchovy nevhodným způsobem, opilost apod.). Z uvedených důvodů může pracovník návštěvu odmítnout nebo přerušit.
  4. V ojedinělých případech je oprávněn pracovník DD přivolat Policii ČR.
  5. V areálu dětského domova je návštěva povinna respektovat zákaz kouření a konzumace alkoholu a řídit se jimi.
  6. Průběh i místo návštěvy má právo určit výchovný pracovník (ředitel, vychovatel).