ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů:

Dětský domov, Horšovský Týn, příspěvková organizace, dále jen „dětský domov“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace dětského domova). Na dětský domov je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 5wzjgap, e-mailem na adrese reditelka@ddhtyn.cz , nebo poštou na adrese, Dětský domov, Horšovský Týn, příspěvková organizace, Nová Ves 1, 346 01 Horšovský Týn. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na dětský domov obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na dětský domov obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro dětský domov je pan Mgr. Stanislav Marek, tel.: 377 468 212 (každý druhý pátek v měsíci od 09:00 – 12:00 hodin), e-mail: poverenec@sssp.pilsedu.cz

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend:

Pro zajištění vedení dokumentace dětského domova, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti dětským domovem, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále využívají v souladu se školským zákonem a dalšími právními předpisy.